Com col·legiar-se a Balears: requisits i documents necessaris

Inicio Què voleu fer? Col·legiar-me Com col·legiar-se a Balears: requisits i documents necessaris

DEPARTAMENT DE COL·LEGIACIÓ

Horari: 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres

15.00 a 19.00 hores, els dilluns

15.00 a 19.00 hores els divendres

Telèfon: 971 722 200 ext.1122 i 1123

Fax: 971715161

col·legiacion@comib.com

PER COL·LEGIAR-SE S’HAURÀ DE COMPLIMENTAR LA INSTÀNCIA O SOL·LICITUD NORMALITZADA A L’EFECTE, I APORTAR AL COSTAT DE LA MATEIXA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1 – Títol de metge original i fotocòpia (si no n’hi ha: certificació substitutòria de pagament dels drets d’expedició del títol i certificació acadèmica -notes-).

2 – DNI i fotocòpia (els espanyols).

3 – Títols oficials de metge especialista, si exerciu amb caràcter d’especialista (original i fotocòpia).

4 – Certificat de baixa lliurat pel col·legi espanyol d’origen, quan el sol·licitant procedeixi d’un altre col·legi de metges.

5 – Els col·legiats MIR han de presentar ladjudicació de plaça del Ministeri dEducació i adjuntar fotocòpia.

6- Els col·legiats amb el MIR finalitzat: certificat de fi del MIR (original i fotocòpia).

Descarregar instància normalitzada de SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ

EN CAS DE SER ESTRANGER, O TITULAT A L’ESTRANGER, HAURÀ D’APORTAR, A MÉS, ELS DOCUMENTS SEGÜENTS:

1.- Credencial d’homologació a Espanya, o de reconeixement/homologació, en cas de títols de la Unió Europea, del títol estranger de metge i, si escau, de metge especialista, expedit pel Ministeri espanyol competent.

2.- Certificat de no inhabilitació professional, expedit per l’autoritat col·legial o oficial del país de procedència, en què s’especifiqui que el sol·licitant no es troba inhabilitat per a l’exercici de la professió. Aquest certificat ha d’estar degudament validat o legalitzat per via diplomàtica o mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. L’antiguitat màxima del certificat no serà superior a tres mesos.

3.- Passaport / NIE / targeta d’estranger (original i fotocòpia).

4.- Acreditació de coneixement suficient d’alguna llengua oficial a les Illes Balears, mitjançant entrevista personal o document acreditatiu expedit per acadèmia d’idiomes (llevat de nacionals d’estats amb una mateixa llengua oficial que a les Illes Balears).

5.- Traducció oficial dels documents que aporti redactats en alguna llengua no oficial a les Illes Balears.

NOTA: Els documents es presentaran per original acompanyats de fotocòpia per a la compulsa i, si és el cas, devolució immediata.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional. El Comib informa que és obligatori tenir cobertura de Responsabilitat Civil a l’àmbit privat, i és aconsellable en l’activitat pública. El Col·legi disposa d’una pòlissa col·lectiva a disposició dels col·legiats que en vulguin l’adhesió.

Declaració censal d’alta al cens d’obligats tributaris: si ha d’exercir la professió per compte propi haurà de causar alta al cens d’obligats tributaris, mitjançant presentació del model 036 davant l’Agència Tributària corresponent.

Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms o per Compte propi (RETA): si exerciu la professió per compte propi heu de sol·licitar l’afiliació i/o l’alta en aquest règim davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (formulari model TA .0521/A), excepte si en el moment d’iniciar aquesta activitat opta per incorporar-se a la mutualitat de previsió social Mutual Mèdica, cas en què queda exempt de l’obligació d’alta a RETA.

Permís de treball, si és estranger no comunitari, tant si treballarà per compte propi com per compte d’altri haurà d’obtenir prèviament a l’inici de l’activitat, el permís o l’autorització administrativa de treball, i no serà suficient per iniciar el treball disposar de la col·legiació .

Exercici amb caràcter de metge especialista. Per exercir la professió amb aquest caràcter de metge especialista, fer servir aquesta denominació o ocupar un lloc de treball com a tal, cal disposar de títol oficial de metge especialista expedit pel Ministeri d’Educació, o títol estranger degudament homologat/reconegut a Espanya mitjançant credencial del Ministeri dEducació o Ministeri de Sanitat.