Com col·legiar-se a Balears: requisits i documents necessaris

Inicio Què voleu fer? Col·legiar-me Com col·legiar-se a Balears: requisits i documents necessaris

DEPARTAMENT DE COL·LEGIACIÓ

Horari: 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres

15.00 a 19.00 hores, els dilluns

15.00 a 19.00 hores els divendres

Telèfon: 971 722 200 ext.1122 i 1123

Fax: 971715161

col·legiacion@comib.com

PER COL·LEGIAR-SE S’HAURÀ DE COMPLIMENTAR LA INSTÀNCIA O SOL·LICITUD NORMALITZADA A L’EFECTE, I APORTAR AL COSTAT DE LA MATEIXA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1 – Títol de metge original i fotocòpia (si no n’hi ha: certificació substitutòria de pagament dels drets d’expedició del títol i certificació acadèmica -notes-).

2 – DNI i fotocòpia (els espanyols).

3 – Títols oficials de metge especialista, si exerciu amb caràcter d’especialista (original i fotocòpia).

4 – Certificat de baixa lliurat pel col·legi espanyol d’origen, quan el sol·licitant procedeixi d’un altre col·legi de metges.

5 – Els col·legiats MIR han de presentar ladjudicació de plaça del Ministeri dEducació i adjuntar fotocòpia.

6- Els col·legiats amb el MIR finalitzat: certificat de fi del MIR (original i fotocòpia).

Descarregar instància normalitzada de SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ

EN CAS DE SER ESTRANGER, O TITULAT A L’ESTRANGER, HAURÀ D’APORTAR, A MÉS, ELS DOCUMENTS SEGÜENTS:

1.- Credencial d’homologació a Espanya, o de reconeixement/homologació, en cas de títols de la Unió Europea, del títol estranger de metge i, si escau, de metge especialista, expedit pel Ministeri espanyol competent.

2.- Certificat de no inhabilitació professional, expedit per l’autoritat col·legial o oficial del país de procedència, en què s’especifiqui que el sol·licitant no es troba inhabilitat per a l’exercici de la professió. Aquest certificat ha d’estar degudament validat o legalitzat per via diplomàtica o mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. L’antiguitat màxima del certificat no serà superior a tres mesos.

3.- Passaport / NIE / targeta d’estranger (original i fotocòpia).

4.- Acreditació de coneixement suficient d’alguna llengua oficial a les Illes Balears, mitjançant entrevista personal o document acreditatiu expedit per acadèmia d’idiomes (llevat de nacionals d’estats amb una mateixa llengua oficial que a les Illes Balears).

5.- Traducció oficial dels documents que aporti redactats en alguna llengua no oficial a les Illes Balears.

NOTA: Els documents es presentaran per original acompanyats de fotocòpia per a la compulsa i, si és el cas, devolució immediata.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional. El Comib informa que és obligatori tenir cobertura de Responsabilitat Civil a l’àmbit privat, i és aconsellable en l’activitat pública. El Col·legi disposa d’una pòlissa col·lectiva a disposició dels col·legiats que en vulguin l’adhesió.

Declaració censal d’alta al cens d’obligats tributaris: si ha d’exercir la professió per compte propi haurà de causar alta al cens d’obligats tributaris, mitjançant presentació del model 036 davant l’Agència Tributària corresponent.

Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms o per Compte propi (RETA): si exerciu la professió per compte propi heu de sol·licitar l’afiliació i/o l’alta en aquest règim davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (formulari model TA .0521/A), excepte si en el moment d’iniciar aquesta activitat opta per incorporar-se a la mutualitat de previsió social Mutual Mèdica, cas en què queda exempt de l’obligació d’alta a RETA.

Permís de treball, si és estranger no comunitari, tant si treballarà per compte propi com per compte d’altri haurà d’obtenir prèviament a l’inici de l’activitat, el permís o l’autorització administrativa de treball, i no serà suficient per iniciar el treball disposar de la col·legiació .

Exercici amb caràcter de metge especialista. Per exercir la professió amb aquest caràcter de metge especialista, fer servir aquesta denominació o ocupar un lloc de treball com a tal, cal disposar de títol oficial de metge especialista expedit pel Ministeri d’Educació, o títol estranger degudament homologat/reconegut a Espanya mitjançant credencial del Ministeri dEducació o Ministeri de Sanitat.

AVÍS SOBRE EXISTÈNCIA DE FITXERS I TRACTAMENT DE DADES I AUTORITZACIÓ AL COL·LEGI PER A LA SEVA COMUNICACIÓ

S’informa al sol·licitant que hi ha fitxers en suport de paper i fitxer automatitzat de tractament de dades que ha subministrat al Col·legi, les finalitats del qual són l’exercici de les funcions legals, reglamentàries i estatutàries d’aquesta corporació de dret públic; els destinataris de la informació són el mateix Col·legi i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya; algunes de les respostes al qüestionaris són obligatòries en recollir-se per a l’exercici de funcions pròpies: la negativa a subministrar determinades dades de què es demanen, que siguin necessàries per al compliment dels fins corporatius, pot suposar la denegació de la col·legiació; poden exercitar-se els drets daccés i rectificació dels fitxers, així com doposició i cancel· lació de determinades dades; el responsable del tractament és el mateix Col·legi i l’encarregat del tractament és el secretari general del Col·legi. Les llistes publicades de la seva pertinença al Col·legi són fonts accessibles al públic. El sol·licitant consent expressament a la comunicació de les seves dades a tercers per a l’exercici dels fins i les funcions del Col·legi – sens perjudici que pugui retirar aquest consentiment en qualsevol moment – ​​com ara la promoció de la millora constant dels nivells científic, cultural , econòmic, social, i altres anàlegs, així com per remetre la informació sobre aquestes. Per la seva banda, el Col·legi ha d’utilitzar aquestes dades per remetre circulars col·legials, publicitar actes corporatius, professionals o formatius diversos, informar altres col·legis professionals com el de Farmacèutics, editar anuaris de col·legiats, etc.

Uso de cookies

“Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra política de cookies.” plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies