Comissió d’Ètica i Deontologia

Inicio El Col·legi Comissió d’Ètica i Deontologia

Què és la Comissió d’Ètica i Deontologia?

La Comissió d’Ètica i Deontologia és un òrgan la finalitat principal del qual és assessorar o exercir de consultor de la Junta Directiva en tot allò referit a l’ètica ia la deontologia de la professió mèdica. S’encarrega de vetllar per una correcta pràctica de la professió i de garantir-ne el compliment dels principis ètics i deontològics.

Les principals funcions d’aquesta comissió són:

  1. a) Assessorar la Junta de Govern, quan sigui requerida per aquesta, en totes les qüestions i assumptes relacionats amb el Codi de Deontologia Mèdica i la seva aplicació.
  2. b) Emetre informes preceptius i no vinculants, dins dels terminis reglamentaris, als expedients disciplinaris instruïts als col·legiats per faltes greus o molt greus.
  3. c) Informar en els casos de metges que presentin alteracions físiques o psíquiques, sobre si consideren el col·legiat apte o no apte per a l’exercici de la Medicina.
  4. d) Les altres que es derivin de l’aplicació daquests estatuts o de la normativa aplicable.
  5. e) El president de la Comissió Deontològica del Col·legi presideix la Junta Electoral (en cas d’absència, el substitueix el membre de més edat de la Comissió), i actua de secretari el que ho sigui de la mateixa Comissió, que tindrà veu i vot .

Estructura:

Al Col·legi existirà obligatòriament una Comissió Deontològica, i els seus membres tindran incompatibilitat per exercir qualsevol altre càrrec en qualsevol altre òrgan o comissió col·legial. Aquesta Comissió constarà d’un nombre de membres comprès entre quatre i sis col·legiats, que portin un mínim de deu anys de col·legiació, que seran: un president, un vicepresident, un secretari i un a tres vocals (el president tindrà vot de qualitat en cas d’empat).

Composició de la Comissió d’Ètica i Deontologia

Fòrum Deontològic, articles publicats a la revista Metges

Codi de deontologia mèdica. Guia d’ètica mèdica (Edic. 2011)