El Patronat Científic és una fundació creada pel Comib per promocionar i difondre les activitats deducació postgraduada, que realitza no només el col·legi sinó les acadèmies, societats científiques i centres sanitaris de les Illes Balears.

A aquest efecte, mitjançant un programa d’activitats, on figuraran tots els esdeveniments científics programats, premis, beques, etcètera, s’informarà tots els col·legiats, a través de la pàgina web del Comib i altres mitjans de difusió.

El Patronat Científic és un òrgan dependent econòmicament del Comib, autònom per a la gestió dels fons dedicats a la formació postgraduada ia la promoció d’activitats científiques relacionades amb la professió mèdica, com són la concessió de premis i beques.

Per al funcionament disposa d’una Junta Facultativa formada per tres membres nats, per raó del seu càrrec, que són: el president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, el president de l’Acadèmia Mèdica Balear i el vocal de Formació del Comib. A més, en formen part tres membres més elegits per la Junta de Govern del Comib a proposta del president del Patronat.

Junta facultativa

– Sr. Joan Besalduch Vidal, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

– Sr. Javier Murillas Angoiti, president de l’Acadèmia Mèdica Balear

– Sr. Jaume Fiol Roig, vocal de Metges Joves i Promoció d’Ocupació del COMIB

– Sr. Joan Mª Benejam Gual, actuant com a secretari

– Sr. Jaime Orfila Timoner

– D. Lluis Masmiquel Comas