Serveis

Inicio Serveis

Els nostres serveis

Sempre al costat del metge col·legiat

Sobre el Col·legi

El Col·legi Oficial de Metges de Balears està integrat pels doctors i llicenciats en medicina i cirurgia que exerceixen la seva professió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és una corporació de dret públic, emparada per la Constitució la Llei 2/1974, sobre Col·legis Professionals, i l’Estatut General de l’Organització Mèdica Col·legial, aprovat pel RD 1.018/1980, amb estructures democràticament constituïdes, caràcter representatiu i personalitat jurídica pròpia, independent de lAdministració de lEstat, i en conseqüència de lens ens autonòmic de Balears, de les quals no formen part integrant, sense perjudici de les relacions de dret públic que amb elles legalment li corresponguin.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei de Col·legis Professionals de la CAIB, número 10/1998, per la qual es regeix actualment la corporació. El Col·legi gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar i el seu representant n’és el President.

custom-icon
+6000

Metges col·legiats

Actualment, el Comib compta amb més de 6.000 metges col·legiats a Balears.

custom-icon
140

Anys d'història

És la continuació directa del Col·legi Mèdic-Farmacèutic fundat a Palma el 1882, “per tal laudable d’instruir-se i il·lustrar-se mútuament”.

custom-icon
+200

Cursos impartits

A través de la Fundació Patronat Científic, el Comib desenvolupa una destacada tasca docent, amb iniciatives encaminades per facilitar la formació continuada del col·legiat.

custom-icon
+300

Beques i premis

Cada any el Col·legi de Metges, a través de la Fundació Patronat Científic, atorga diferents beques i premis, destinats a metges especialistes i joves MIR, amb l’objectiu d’impulsar el vessant científic i investigador dels col·legiats a Balears.